Versie 25/05/2018. Naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) of GDPR (General Data Protection Regulation)

1. Algemene disclaimer

1.1 1.1 De groep « Choux de Bruxelles » bestaande uit volgende bedrijven: « Groupe Choux de Bruxelles SA », « A Propos Catering SPRL », « A Propos SA », « Fresh Belgium SA », « RGMP SPRL », « PBA-PSK Catering SPRL », « Good Robinson SA », « Ostend Sea Place SA », « Café Georgette SPRL », « L’Arche du Gourmet SPRL », « EP CONCEPT SPRL », « Gio’s Strada SPRL », « La Chaufferie SPRL » (hierna genoemd, « Choux de Bruxelles ») respecteert de privacy van zijn gebruikers (hierna genoemd, de « Gebruikers »).

1.2 « Choux de Bruxelles » verwerkt de aan haar doorgegeven persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving en in het bijzonder de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en haar uitvoeringsbesluiten

1.3 Toegang tot de website www.chouxdebruxelles.be (hierna genoemd, de « website») impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de internetgebruiker van dit Privacy beleid (hierna genoemd, het « Privacy beleid »), evenals de algemene verkoopsvoorwaarden (hierna genoemd, de « AVV »).

1.4 1.4 De Gebruiker erkent de onderstaande informatie te hebben gelezen en geeft toestemming aan « Choux de Bruxelles » om, in overeenstemming met wat hieronder wordt gespecificeerd, de persoonsgegevens te verwerken die het op de website communiceert in het kader van de dienst aangeboden door « Choux de Bruxelles » (hierna genoemd, de « Dienst »).

1.5 Mits de gebruikers te informeren, kan « Choux de Bruxelles » het privacy beleid wijzigen en aanpassen, voornamelijk om te voldoen aan nieuwe wetgeving en/of toepasselijke regelgeving (zoals de goedkeuring van de nieuwe Europese verordening betreffende de verwerking van persoonsgegevens – Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van dergelijke gegevens – van 14 april 2016, en van toepassing vanaf 25 mei 2018), de aanbevelingen van de Privacy commissie in België, de richtlijnen, aanbevelingen en beste praktijken van het Europees Comité voor gegevensbescherming en de beslissingen van de hoven en rechtbanken in dit verband.

1.6 Het privacy beleid is geldig voor alle pagina’s die op de website worden gehost en voor registraties van deze website. Het is niet geldig voor pagina’s die worden gehost door derden waarnaar « Choux de Bruxelles » kan verwijzen en waarvan het privacy beleid kan verschillen. « Choux de Bruxelles » kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige gegevens die op deze sites of door hen worden verwerkt.

1.7 De communicatie van persoonsgegevens is soms noodzakelijk om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de website (bijvoorbeeld voor een aanvraag van offerte via online weg). Zonder communicatie van de Gebruiker aan « Choux de Bruxelles » van deze gegevens, kan de toegang worden geweigerd.

2. Verwerkingsverantwoordelijke

2.1 Toegang tot de Site vindt in principe plaats zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, zoals in het bijzonder achternaam, voornaam, postadres, e-mailadres, enz.

2.2 Als onderdeel van de Dienst kan de Gebruiker echter worden verplicht om bepaalde persoonlijke gegevens te verzenden. In dit geval is de beheerder van deze gegevens: « Groupe Choux de Bruxelles SA » – Louis Schmidtlaan 1 – 1040 Brussel– N° BCE: 840.411.958

2.3 Wij hebben Dorian NEVE aangesteld als Functionaris Gegevensbescherming (FG), hij staat garant voor de naleving van de privacywetgeving en de vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens. Alle vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van deze gegevens kunnen aan hem worden gericht op het adres privacy@chou.be

3. Verzamelde informatie


3.1. 3.1. GEGEVENS DIE DOOR ACTIEVE TUSSENKOMST VAN DE GEBRUIKERS AAN CHOUX DE BRUXELLES WORDEN DOORGEGEVEN

Door op de website te surfen, door de formulieren of nieuwsbrieven op de website in te vullen of via de sociale netwerken gekoppeld aan « Choux de Bruxelles », geeft de Gebruiker « Choux de Bruxelles », toestemming om de volgende informatie op te nemen, op te slaan of te gebruiken in zijn CRM-software (Odoo) voor de doeleinden vermeld in punt 4:


3.2. 3.2. GEGEVENS DIE AUTOMATISCH WORDEN DOORGEGEVEN AAN CHOUX DE BRUXELLES BIJ HET RAADPLEGEN VAN DE WEBSITE

3.2.1. 3.2.1. DE « COOKIES »

Om de navigatie op de website te vergemakkelijken en het technisch beheer te optimaliseren, kan de website “cookies” gebruiken.

Een “cookie” is een klein bestand met informatie dat door een website op de computer of smartphone van de Gebruiker wordt opgeslagen. Deze “cookie” kan worden opgehaald bij een volgend bezoek op dezelfde smartphone of website. De “cookie” kan niet worden gelezen door een andere website dan degene die deze heeft gemaakt. De website maakt gebruik van “cookies” met het oog op een goed beheer van de website, in het bijzonder om de browsevoorkeuren van de Gebruiker op te slaan of om informatie te verkrijgen met betrekking tot de geraadpleegde pagina’s en de data en tijden van raadpleging.

De meeste “cookies” werken alleen voor de duur van een sessie of bezoek. Het is ook mogelijk voor de Gebruiker om zijn browser te configureren om geïnformeerd te worden tijdens elke creatie van een “cookie” of om hun registratie te voorkomen, individueel of niet. Het uitschakelen van cookies kan echter de toegang tot bepaalde delen van de website verhinderen of het moeilijker maken om er toegang toe te krijgen.

Afhankelijk van de voorafgaande toestemming van de Gebruiker, kan de website ook het gebruik van cookies van derden toestaan, waaronder: Facebook, Instagram, Youtube, Google+, Wordfence.

“Choux de Bruxelles” maakt op haar website gebruik van de sociale plug-ins van de sociale netwerkproviders Facebook, Instagram en Google+. Deze sociale plug-ins maken een directe verbinding met de server van het sociale netwerk via de browser van de gebruiker. De aanbieder van het sociale netwerk waarop de Gebruiker heeft geklikt, ontvangt de informatie dat de Gebruiker de website heeft bezocht. Als de Gebruiker is geregistreerd en geïdentificeerd op het desbetreffende sociale netwerk, kan de aanbieder een verband leggen tussen het profiel van de Gebruiker en de bezochte website. De netwerkprovider kan vervolgens toekomstige interacties tot stand brengen. Als de gebruiker niet is geregistreerd bij het sociale netwerk, kan de provider het IP-adres van de gebruiker opslaan. Om de overdracht van deze gegevens naar de aanbieder van het sociale netwerk te voorkomen, mag de gebruiker niet op de knop klikken die overeenkomt met het sociale netwerk.

Google Analytics. De website maakt ook gebruik van Google Analytics. Deze dienst, aangeboden door Google, analyseert de activiteit van de website. Voor deze doeleinden verzamelt Google informatie met betrekking tot het webverkeer en het aantal bezoekers. Met deze tool kan “Choux de Bruxelles” de prestaties van de site meten op het gebied van navigatie en om activiteitenrapporten en andere diensten te groeperen.

3.2.2. 3.2.2. INFORMATIE OPGESLAGEN OP DE GERAADPLEEGDE SERVERS

Wanneer de Gebruiker de website bezoekt, registreren de geraadpleegde servers automatisch bepaalde gegevens, zoals het type domein waarmee de Gebruiker verbinding maakt met het internet, het IP-adres dat aan de Gebruiker is toegewezen (bij verbinding), de datum en tijd van toegang tot de website en andere verkeersgegevens, locatiegegevens of andere gegevens met betrekking tot communicatie, de geraadpleegde pagina’s, het type browser dat wordt gebruikt, het gebruikte platform en/of besturingssysteem, de zoekmachine en de trefwoorden die worden gebruikt om de website te vinden…

Via deze opnames worden echter geen persoonlijke gegevens verzameld die de Gebruiker identificeren. Deze informatie wordt alleen bewaard voor statistische doeleinden en om de website te verbeteren.

4. Doeleinden van de verwerking


4.1. ALGEMENE DOELEINDEN

Onverminderd hetgeen is gespecificeerd in punt 3.2 met betrekking tot de automatisch verzonden gegevens, verzamelt, bewaart en verwerkt de website de persoonlijke gegevens van haar Gebruikers in het bijzonder voor de volgende doeleinden:


4.2. 4.2. COMMUNICATIE AAN DERDEN

« Choux de Bruxelles » beschouwt persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie. Zij zal deze niet aan derden meedelen onder andere voorwaarden dan degene die in het privacy beleid zijn vastgesteld of onder de voorwaarden waaronder de wet haar daartoe verplicht, met name de bevoegde autoriteiten die daarom verzoeken.

Worden aanzien als partners van « Choux de Bruxelles » ; alle bedrijven waaruit de groep bestaat: « Groupe Choux de Bruxelles SA », « A Propos Catering SPRL », « A Propos SA », « Fresh Belgium SA », « RGMP SPRL », « PBA-PSK Catering SPRL », « Good Robinson SA », « Ostend Sea Place SA », « Café Georgette SPRL », « L’Arche du Gourmet SPRL », « EP CONCEPT SPRL », « Gio’s Strada SPRL » in de uitvoering van hun missies (hierna genoemd, de « Partners »). In deze context kan “Choux de Bruxelles” aan zijn Partners de persoonlijke informatie van zijn Gebruikers meedelen met het oog op het vervullen van de doeleinden die zijn ontwikkeld in paragraaf 4.1.

“Choux de Bruxelles” kan de persoonlijke informatie van zijn Gebruikers doorgeven aan derden voor zover deze informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract met zijn Gebruikers (bijvoorbeeld een restaurant zodat het een reservering kan registreren die via de website is gemaakt of een evenementenruimte zodat het zijn evenement kan organiseren). In dit geval zullen deze derden deze informatie niet doorgeven aan andere derden, behalve in een van de volgende twee situaties:

De mededeling van deze informatie aan de bovengenoemde personen moet in alle omstandigheden beperkt blijven tot wat strikt noodzakelijk of vereist is door de toepasselijke regelgeving.

Om nieuwe producten te introduceren aan zijn Gebruikers die voor hen van belang kunnen zijn, kan “Choux de Bruxelles” de persoonlijke informatie van zijn Gebruikers ook meedelen aan externe bedrijven, op voorwaarde dat de Gebruikers hier uitdrukkelijk mee hebben ingestemd.


4.3. 4.3. DIRECT MARKETING

Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor direct marketingdoeleinden voor andere producten of diensten dan die waarop de Gebruiker zich al heeft geabonneerd. De Gebruiker behoudt zich het recht voor om op elk moment, op verzoek en kosteloos, bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik. Om dit te doen, meldt de Gebruiker zich eenvoudigweg af via de overeenkomstige link in elke nieuwsbrief, of communiceert hij zijn ondubbelzinnige verzoek naar het adres privacy@chou.be. De Gebruiker is in elk geval verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van de verstrekte gegevens en verbindt zich ertoe CHOUX DE BRUXELLES op de hoogte te brengen van elke wijziging van deze gegevens. Choux de Bruxelles behoudt zich het recht om deze gegevens te gebruiken om informatie te communiceren met betrekking tot de geleverde en gedistribueerde diensten als onderdeel van het legitieme belang van het bedrijf om deze diensten bij zijn klanten te promoten.

5. Veiligheid

5.1 5.1 “Choux de Bruxelles” heeft passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de servers die de verwerkte persoonsgegevens hosten, zoveel mogelijk voorkomen dat dergelijke gegevens ongeoorloofd worden verwerkt, geopend of gewijzigd; oneigenlijk gebruik of openbaarmaking van dergelijke gegevens; en de onwettige vernietiging of het onopzettelijke verlies van dergelijke gegevens.

5.2 In dit verband zijn de werknemers van “Choux de Bruxelles” die toegang hebben tot deze gegevens onderworpen aan een strikte geheimhoudingsplicht. “Choux de Bruxelles” kan echter op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld in geval van misbruik van deze gegevens door een derde partij, ondanks de getroffen veiligheidsmaatregelen.

5.3 De Gebruiker verbindt zich ertoe geen handelingen te verrichten die in strijd zouden kunnen zijn met dit privacy beleid, de AVV of, in het algemeen, de wet. Overtredingen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van computersystemen en gegevens die door dergelijke systemen worden opgeslagen, verwerkt of verzonden of poging tot het plegen van een van deze strafbare feiten, worden bestraft met een gevangenisstraf van drie maanden tot vijf jaar en een boete van zesentwintig euro tot tweehonderdduizend euro of slechts één van deze straffen.

6. Opslagduur van persoonsgegevens

« Choux de Bruxelles » bewaart de persoonsgegevens van zijn Gebruikers normaal gesproken zo lang als nodig is om de nagestreefde doeleinden te bereiken (zie punt 4). « Choux de Bruxelles » kan ook persoonsgegevens over de uitgeschreven Gebruiker blijven bewaren, met inbegrip van correspondentie of verzoeken om bijstand gericht aan « Choux de Bruxelles » om te kunnen reageren op eventuele vragen of klachten die aan hem zijn gericht en om te voldoen aan alle toepasselijke wetten (inclusief in belastingzaken), in het bijzonder het bewaren van informatie met betrekking tot gedane betalingen.

7. Rechten van de betrokkene

7.1 De Gebruiker kan te allen tijde verzoeken om toegang, correctie of, indien van toepassing, verwijdering van zijn persoonsgegevens, met uitzondering van die waarvan “Choux de Bruxelles” een wettelijke verplichting zou hebben om deze op te slaan, door een schriftelijk verzoek, vergezeld van een kopie van zijn identiteitskaart of paspoort, te sturen naar de verwerkingsverantwoordelijke op het volgende postadres: “Choux de Bruxelles”, Juridische Dienst, Louis Schmidtlaan 1, 1040 Brussel; of naar het e-mailadres privacy@chou.be.

7.2 « Choux de Bruxelles» zal dan de nodige stappen ondernemen om zo snel mogelijk aan dit verzoek te voldoen.

8. Opmerking betreffende minderjarigen

Personen jonger dan 18 jaar en personen die niet volledig handelingsbekwaam zijn, mogen hun persoonsgegevens niet meedelen aan “Choux de Bruxelles”.

9. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie


9.1 Het privacy beleid is onderworpen aan het Belgisch recht, voor zover toegestaan door de toepasselijke regels van internationaal privaatrecht.

9.2 In geval van een geschil met betrekking tot de geldigheid, de toepassing, de interpretatie of de tenuitvoerlegging van het privacy beleid, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel (België) exclusief bevoegd, voor zover toegestaan door de toepasselijke regels van internationaal privaatrecht.

9.3 9.3 Alvorens stappen te ondernemen die gericht zijn op de gerechtelijke oplossing van een geschil, verbindt de Klant zich ertoe om te proberen het in der minne op te lossen door rechtstreeks contact op te nemen met “Choux de Bruxelles”, indien nodig via bemiddeling, alvorens zijn toevlucht te nemen tot arbitrage, geschillen of een andere methode van geschillenbeslechting.